Grid

Privātuma politika

SPĒKĀ NO

2023. gada 3. novembris

APSTIPRINĀTA AR

gada 3. novembra valdes rīkojumu Nr. R/16/23/106

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “DOMUSS”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003312536)

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Rīga 2023

(Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas – 2022. gada, 2021. gada, 2018. gada)

Mēs, DOMUSS, apzināmies, ka, apmeklējot DOMUSS tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, Jūs uzticat mums savus privātus datus.

Jūsu kā  DOMUSS tīmekļa vietnes apmeklētāja un klienta privātuma nodrošināšana mums ir ļoti svarīga, tāpēc DOMUSS veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati, kas nodoti mūsu rīcībā, ir drošībā, tie ir aizsargāti un apstrādāti ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus.

Ievērojot minēto, vēlamies Jūs informēt, ka DOMUSS personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOMUSS” (turpmāk – Pārzinis vai DOMUSS).

DOMUSS ir ASV investīciju fondu grupas NCH (turpmāk – Grupa) dibināta sabiedrība. Grupā ietilpst nekustamo īpašuma projektu attīstības sabiedrības, kura saskaņā ar noslēgto pārvaldības līgumu un uz ģenerālpilnvaras pamata pārvalda DOMUSS kā personas datu apstrādes koppārzinis.

Privātuma politikas kontekstā tiek lietots termins – klients, kas ir persona, kura izrādījusi rakstisku vai mutisku interesi par DOMUSS vai Grupā esošo sabiedrību piedāvātajiem produktiem. Klienta statuss saglabājas līdz brīdim, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām vai arī klients ir atteicies no piedāvājuma saņemt jaunumus un speciālos piedāvājumus.

Personas datu apstrādes pārziņa kontaktinformācija:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOMUSS”

Reģ. Nr. LV 40003312536

Adrese: Rīga, Ķelnes iela 1, LV-1014

tālrunis: +37167228086

e-pasts: domuss@domuss.lv

Kontaktpersonas e-pasts: edgars.livmanis@nchriga.lv

DOMUSS vēlas norādīt, ka Jūsu personas datu apstrādes  nolūki var būt šādi:

 • līguma par nekustamā īpašuma iegādi, īri vai nomu, kur Jūs esat līgumslēdzējpuse, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Šādos gadījumos personas datu nodošana ir noteikta saskaņā ar līgumu un ir obligāts priekšnosacījums, lai to noslēgtu;
 • attiecību veidošana ar klientiem un šādu attiecība analīze mārketinga aktivitāšu kontekstā;
 • ar nekustamo īpašumu atsavināšanu, iznomāšanu vai izīrēšanu saistīto aktivitāšu nodrošināšana: līgumu slēgšana, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšana. DOMUSS ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot attiecīgos personas datus apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem, ja tas nepieciešams līguma izpildei. Nododot personu datus apakšuzņēmējiem, DOMUSS veiks nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to, ka apakšuzņēmēji ievēro Pārziņa norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • mārketinga aktivitāšu nodrošināšana: informēšana, saziņa, paziņojumu, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, nosūtīšana;
 • klienta identifikācijas veikšana pirms līgumisku attiecību nodibināšanas un klienta izpēte: klienta identifikācija, kā arī izpēte tiek veikta, lai nodrošinātu atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, kā arī citiem saistošiem ārējiem normatīviem aktiem AML/KYC jomā.

DOMUSS apstrādātie dati un to apstrādes veidi:

 • DOMUSS var apstrādāt šādus fizisko personu datus – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs, personas apliecinošs dokuments, personas apliecinoša dokumenta numurs;
 • DOMUSS veiktā datu apstrāde izpaužas kā fizisko personu datu vākšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, aplūkošana, ievade datubāzēs (PNP datubāzē) un sankciju sarakstos (OFAC, FID, u.c.), ierobežošana, dzēšana un iznīcināšana, u.c. darbības ar datiem, kas nepieciešams datu apstrādes nolūku īstenošanai un atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšanai.

Akceptējot un piekrītot Privātuma politikai un piesakoties uz DOMUSS sabiedrības jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem, Jūs esat sniedzis piekrišanu tam, ka Jums drīkst nosūtīt komerciālus paziņojumus par DOMUSS un Grupā esošo sabiedrību jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem.

Ja Jūs vēlaties atsaukt šādu komerciālu paziņojumu par DOMUSS un Grupā ietilpstošo sabiedrības jaunumu un speciālo piedāvājumu saņemšanu, tad Jūs jebkurā brīdī, paziņojot, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, par to Pārzinim varat no tiem atteikties. Jūsu lūgums tiks izpildīts pēc iespējas īsākā termiņā.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar šādiem noteikumiem:

 1. Pārzinis apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem ārējiem normatīviem aktiem, un bez Jūsu piekrišanas neatklāj tos trešajām personām[1], izņemot šādus gadījumus:
 • ja ar tiesas lēmumu, valsts tiesībsargājošo iestāžu vai citas oficiālās institūcijas lēmumu tiek uzlikts par pienākumu šo informāciju atklāt;
 • ja Pārzinim vai personai, kas uztur tīmekļa vietni, ir nepieciešami personas dati, lai veiktu darbības, kas ir saistītas ar tīmekļa vietnes darbību un uzturēšanu. Šādā gadījumā DOMUSS nodrošinās, ka apakšuzņēmēji ievēros DOMUSS norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • uz Pārzini var gulsties pienākums ziņot, piemēram, par aizdomīgiem darījumiem, starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu, pienākums iesniegt sliekšņa deklarāciju valsts iestādēm, u.c. pienākumi, kurus uzliek normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā personas dati var tikt atklāti Valsts drošības dienestam, Finanšu izmeklēšanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts iestādēm;
 • citos gadījumos, ko paredz normatīvie akti vai Privātuma politika.
 1. Jums kā datu subjektam ir tiesības:
 • saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti atbilstoši VDAR 15. pantam;
 • prasīt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Jūsu personas datus, kā arī prasīt to, lai nepilnīgi dati tiktu papildināti atbilstoši VDAR 16. pantam;
 • prasīt no Pārziņa, lai tas bez nepamatotas kavēšanās dzēstu Jūsu datus. Jūsu datu dzēšana tiks veikta, ja pastāvēs kāds no VDAR panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem;
 • panākt to, lai Pārzinis ierobežo Jūsu datu apstrādi, ja pastāv kāds no VDAR panta 1. punktā minētajiem apstākļiem;
 • saņemt no Pārziņa savus personas datus, kurus Jūs esat sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, atbilstoši VDAR 20. pantam;
 • pastāvot VDAR 21. pantā minētajiem apstākļiem, Jums ir tiesības iebilst pret Pārziņa veikto datu apstrādi.
 1. Šīs politikas 2. punktā minēto tiesību izmantošanai, Jums rakstveidā ir jāsazinās ar Pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, un mēs darīsim visu, lai Jūsu lūgumu izpildītu pēc iespējas īsākā termiņā. Lai īstenotu 2. punktā minētās tiesības, Jums ir jāidentificē sevi tādā veidā, kas ļauj mums pārliecināties par Jūsu identitāti, piemēram, Jūsu pieprasījums ir ticis elektroniski parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. Pieprasījumā Jums ir skaidri jānorāda, kāds ir Jūsu vēršanās pie Pārziņa nolūks un būtība. Gadījumā, ja Jūsu pieprasījums nav ticis parakstīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, mēs varam lūgt Jūs iesniegt papildus informāciju, lai pārliecinātos par Jūsu identitāti.
 1. DOMUSS apņemas ievērot normatīvos aktus, kas regulē mūsu rīcībā esošo personas datu izmantošanu, kā arī mēs turpinām pārskatīt un pilnveidot mūsu politiku attiecībā uz personas datu apstrādi un to drošību.
 1. Retos gadījumos, Jūsu personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, var tikt nosūtīti uz ASV reģistrētu uzņēmumu NCH Capital Inc., lai Pārzinis varētu izpildīt pienākumus, kuri izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likum un citiem ārējiem normatīviem aktiem, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Datu nosūtīšanu NCH Capital Inc. tiek veikta balstoties starp Pārzini un NCH Capital Inc. noslēgtājām līguma standartklauzulām.
 1. Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja Jūsu personas dati tiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas un netiek nodoti NCH Capital Inc., tad šāda datu nodošana tiks veikta tikai tad, ja pastāv vismaz viens no VDAR panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem vai, ja Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecībā uz konkrēto datu saņēmējvalsti.
 1. Vēlamies Jūs informēt, ja gadījumā Pārzinis paredzēs Jūsu sniegtos personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati ir vākti, Pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informēs Jūs par minēto citu nolūku un sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, ko paredz VDAR.
 1. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu personas dati tiek glabāti, kamēr starp DOMUSS vai kādu no Grupas sabiedrību un Jums pastāv klienta attiecības, savukārt pēc klienta attiecību izbeigšanās personas dati tiek glabāti, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām. Papildus iepriekšminētajam, personas datu glabāšanas prasības izriet arī no ārējo normatīvo akto prasībām glabāt datus noteiktu laiku, piemēram, no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām. Attiecīgi Pārzinis šos datus glabās tik ilgi, kamēr pastāv šīs prasības, kuras nosaka ārēji normatīvi akti. Pārzinis veic personas datu dzēšanu vai iznīcināšanu pēc datu glabāšanas termiņa iestāšanās.
 1. Personas datus saturoša informācija tiek glabāta izmantojot tehniskus risinājumus, t.i., mākoņa pakalpojumus, kā arī tīkla cietos diskus. Piekļuve tehniskajiem risinājumiem ir iespējama ar autentifikācijas palīdzību. Tāpat, piekļuve attiecībā uz personas datu saturošu informāciju, piem., AML/KYC pārbaudi, tās ietvaros sniegto informāciju no datu subjekta puses, ir ierobežota, t.i., tai var piekļūt tikai tie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst AML/KYC pārbaužu veikšana.
 1. Pārzinis veic arī personas datu saturošanas informācijas fizisku uzglabāšanu, t.i., informācijas glabāšanu papīra formātā, ja pastāv tāda nepieciešamība. Šāda veida personas datu glabāšana tiek veikta noteiktos gadījumos, piemēram, persona ir iesniegusi ar roku parakstītu darījuma partnera anketu, kas nepieciešama AML/KYC pārbaudes veikšanai. Pārzinis arī šādos gadījumos ir veicis pasākumus, kuri ierobežo piekļuvi šādiem datiem.
 1. Vēlamies Jūs informēt, ja DOMUSS saņems Jūsu personas datus ne no Jums, bet no citām personām, tad Jums tiks sniegta informācija par to, no kāda tieši avota Jūsu dati ir saņemti, un attiecīgā gadījumā – informācija par to, vai dati iegūti no publiski pieejamiem avotiem, kā arī cita informācija, kas izriet no VDAR prasībām.
 1. Pārzinis, veicot datu apstrādi, neizmanto automatizētas individuālu lēmumu pieņemšanas sistēmas vai metodes, tajā skaitā profilēšanu.
 1. Ja Jūs konstatējat, ka Jūsu personas dati, kas ir nodoti Pārzinim, tiek izmantoti tam neparedzētam nolūkam vai tiek pārkāpts šādu personas datu apstrādes pamats, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, tel. nr. +371 67223131, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv, papildu informācija – dvi.gov.lv.

DOMUSS SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

Šīs vietnes uzturētājs un īpašnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOMUSS” (turpmāk – DOMUSS). Lietojot šo vietni Jūs akceptējat un piekrītat DOMUSS “Sīkdatņu  izmantošanas politika” (turpmāk – Sīkdatņu izmantošanas politika) izmantošanai.

Sīkdatņu izmantošanas politikā ir noteikti sīkdatņu lietošanas mērķi, kā arī sīkdatņu lietotāju tiesības izvēlēties, mainīt vai atteikties no sīkdatnēm atbilstoši paša lietotāja prasībām un vajadzībām.

Kas ir sīkdatne un kur tā glabājas?

Sīkdatne (HTTP cookie) ir neliela teksta daļa, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, piemēram: mobilajā tālrunī.

Kā darbojas DOMUSS sīkdatnes?

Kad DOMUSS tīmekļa vietnes lietotājs apmeklē vietni pirmo reizi, tad identifikācijas kods ar nosaukumu cookie(sīkdatne) tiek nosūtīts lietotāja pārlūkprogrammai. Kad šis lietotājs apmeklē DOMUSS vietni nākošo reizi, tad sīkdatņu tehnoloģija ļauj mums noteikt, ka šis lietotājs DOMUSS vietni ir jau iepriekš apmeklējis. Katrā turpmākajā vietnes apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Šādā veidā tiek atpazīti arī Jūsu vietnes lietošanas paradumi un vajadzības.

Kādas sīkdatnes DOMUSS lieto?

Tehniskās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu ātri  apmeklēt un pārlūkot vietni. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, bet tās nevāc un neapkopo lietotāju informāciju. Bez šīm sīkdatnēm vietne nevarētu pilnībā darboties. Tehniskās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā, kamēr tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi vai uz laiku, atkarībā no uzstādījumiem.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs izmanto vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek apstrādāta analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes neizmanto informāciju citiem mērķiem.

Trešo personu sīkdatnes

DOMUSS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Facebook, Instagram, u.c. sociālo tīklu vai meklētājserveru, it īpaši Google Analytics. Google Analytics,  rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Par trešo personu sīkdatņu palīdzību veikto informācijas apstrādi DOMUSS neatbild.

Kā DOMUSS izmanto sīkdatņu informāciju? 

 1. DOMUSS apkopo DOMUSS tīmekļa vietnes lietošanas statistikas datus, veic to analīzi;
 2. Sīkdatnes tiek izmantotas tam, lai DOMUSS zinātu, vai lietotājs DOMUSS tīmekļa vietni apmeklējis iepriekš;
 3. Balstoties uz to, kuras DOMUSS tīmekļa vietnes lapas lietotājs skatījies, cik ilgu laiku pavadījis tīmekļa vietnē, no kurienes ienācis tīmekļa vietnē, kur klikšķinājis tad, kad bijis tīmekļa vietnē, tiek piemērota atkārtotā mārketinga reklāma;
 4. Ļauj DOMUSS novērtēt reklāmas efektivitāti.

Atteikšanās no sīkdatņu lietošanas

DOMUSS vietnes lietotājs var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, attiecīgi izvēloties iestatījumus savā pārlūkprogrammā un izdzēšot Domuss sīkdatnes. Lūdzu pievērsiet uzmanību tam, ka izmaiņas pārlūkprogrammas drošības iestatījumos jāveic katrā pārlūkprogrammā atsevišķi.

Datu aizsardzība un personas dati

Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai garantētu Jūsu datu aizsardzību DOMUSS ir ieviesis elektroniskus, administratīvus un fiziskās drošības pasākumus, kurus turpina pilnveidot.

DOMUSS vēlas informēt, ja, apmeklējot DOMUSS vietni, Jūs neievadāt savus personas datus, tad DOMUSS nav iespējas Jūs identificēt un Jūsu statuss ir anonīms lietotājs.

Kā ar mums sazināties?

Par sīkdatņu izmantošanu DOMUSS interneta vietnē un personas datu apstrādi atbild SIA “DOMUSS” (reģistrācijas Nr. 40003312536), adrese: Rīga, Ķelnes iela 1, LV-1014, tālrunis: + 371 67228086; e-pasts: domuss@domuss.lv.

[1] Trešās personas šīs Privātuma politikas kontekstā ir personas, kuras neietilpst Grupā.