Grid

Privātuma politika

Mēs, DOMUSS, apzināmies, ka, apmeklējot DOMUSS tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru, Jūs uzticat mums savus privātus datus.

Jūsu kā  DOMUSS tīmekļa vietnes apmeklētāja un klienta privātuma nodrošināšana mums ir ļoti svarīga, tāpēc DOMUSS veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati, kas nodoti mūsu rīcībā, ir drošībā, tie ir aizsargāti un apstrādāti ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus.

Ievērojot minēto, vēlamies Jūs informēt, ka DOMUSS personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Domuss” (turpmāk – Pārzinis).

DOMUSS ir ASV investīciju fondu grupas NCH (turpmāk – Grupa) dibināta sabiedrība. Grupā ietilpst nekustamo īpašuma projektu attīstības sabiedrības, kura saskaņā ar noslēgto pārvaldības līgumu un uz ģenerālpilnvaras pamata pārvalda DOMUSS kā personas datu apstrādes koppārzinis.

Privātuma politikas kontekstā tiek lietots termins – klients, kas ir persona, kura izrādījusi rakstisku vai mutisku interesi par DOMUSS vai Grupā esošo sabiedrību piedāvātajiem produktiem. Klienta statuss saglabājas līdz brīdim, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām vai arī klients ir atteicies no piedāvājuma saņemt jaunumus un speciālos piedāvājumus.

 

Personas datu apstrādes pārziņa kontaktinformācija:

SIA “Domuss”

Reģ. Nr. LV 40003312536

Adrese: Rīga, Ķelnes iela 1, LV-1014

tālrunis: +37167228086

e-pasts: domuss@domuss.lv

Kontaktpersonas e-pasts: niklavs.juhna@nchriga.lv

DOMUSS vēlas norādīt, ka Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir šāds:

 • līguma par nekustamā īpašuma iegādi, īri vai nomu, kur Jūs esat līgumslēdzējpuse, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Šādos gadījumos personas datu nodošana ir noteikta saskaņā ar līgumu un ir obligāts priekšnosacījums, lai to noslēgtu;
 • attiecību veidošana ar klientiem un šādu attiecība analīze mārketinga aktivitāšu kontekstā;
 • ar nekustamo īpašumu pārdošanu saistīto aktivitāšu nodrošināšana: līgumu slēgšana, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšana. DOMUSS ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot attiecīgos personas datus apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem, ja tas nepieciešams līguma izpildei. Nododot personu datus apakšuzņēmējiem, DOMUSS noslēdz atsevišķu līgumu, ar kuru tiek nodrošināts, ka apakšuzņēmēji ievēro Pārziņa norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • mārketinga aktivitāšu nodrošināšana: informēšana, saziņa, paziņojumu, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, nosūtīšana;
 • klienta identifikācijas veikšana pirms līgumisku attiecību nodibināšanas un klienta izpēte: klienta identifikācija, kā arī izpēte tiek veikta, lai nodrošinātu atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, kā arī citiem saistošiem ārējiem normatīviem aktiem AML/KYC jomā.

Akceptējot un piekrītot Privātuma politikai un piesakoties uz DOMUSS sabiedrības jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem, Jūs esat sniedzis piekrišanu tam, ka Jums drīkst nosūtīt komerciālus paziņojumus par DOMUSS un Grupā esošo sabiedrību jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem.

Ja Jūs vēlaties atsaukt šādu komerciālu paziņojumu par DOMUSS un Grupā ietilpstošo sabiedrības jaunumu un speciālo piedāvājumu saņemšanu, tad Jūs jebkurā brīdī, paziņojot, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, par to Pārzinim vai Grupā esošas sabiedrības pārzinim, koppārzinim varat no tiem atteikties. Jūsu lūgums tiks izpildīts pēc iespējas īsākā termiņā.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar šādiem noteikumiem:

 1. Pārzinis apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz personas datu apstrādi, tai skaitā Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR) un bez Jūsu piekrišanas neatklāj tos trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
 • ja ar tiesas lēmumu, valsts tiesībsargājošo iestāžu vai citas oficiālās institūcijas lēmumu tiek uzlikts par pienākumu šo informāciju atklāt;
 • ja Pārzinim vai personai, kas uztur tīmekļa vietni, ir nepieciešami personas dati, lai veiktu darbības, kas ir saistītas ar tīmekļa vietnes darbību un uzturēšanu. Šādā gadījumā DOMUSS nodrošinās, ka apakšuzņēmēji ievēros DOMUSS norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ja uz Pārzini gulstas pienākums ziņot, piemēram, par aizdomīgiem darījumiem, starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu, vai  iesniegt sliekšņa deklarāciju valsts iestādēm. Šādā gadījumā personas dati var tikt atklāti Valsts drošības dienestam, Finanšu izmeklēšanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam vai citām valsts iestādēm;
 • citos gadījumos, ko paredz normatīvie akti un Privātuma politika.
 1. Jums kā datu subjektam ir tiesības:
 • saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti;
 • prasīt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Jūsu personas datus, kā arī prasīt to, lai nepilnīgi dati tiktu papildināti;
 • prasīt no Pārziņa, lai tas bez nepamatotas kavēšanās dzēstu Jūsu datus. Jūsu datu dzēšana tiks veikta, ja pastāvēs kāds no VDAR panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem;
 • panākt to, lai Pārzinis ierobežotu Jūsu datu apstrādi, ja pastāv kāds no VDAR panta 1. punktā minētajiem apstākļiem;
 • saņemt no Pārziņa datus, kurus Jūs tam esat sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, ja pastāv VDAR pantā minētie apstākļi.
 1. Šīs politikas 2. (otrajā) punktā minēto tiesību izmantošanai, Jums ir jāsazinās ar Pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, un mēs darīsim visu, lai Jūsu lūgumu izpildītu pēc iespējas īsākā termiņā.
 2. DOMUSS apņemas ievērot normatīvos aktus, kas regulē mūsu rīcībā esošo personas datu izmantošanu, kā arī mēs turpinām pārskatīt un pilnveidot mūsu politiku attiecībā uz personas datu apstrādi un to drošību.
 3. Retos gadījumos, Jūsu personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, var tikt nosūtīti uz ASV reģistrētu uzņēmumu NCH Capital Inc., lai Pārzinis varētu izpildīt pienākumus, kuri izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likum un citiem ārējiem normatīviem aktiem, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Datu nosūtīšanu NCH Capital Inc. tiek veikta balstoties starp Pārzini un NCH Capital Inc. noslēgtājām līguma standartklauzulām.
 4. Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja Jūsu personas dati tiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas un netiek nodoti NCH Capital Inc., tad šāda datu nodošana tiks veikta tikai tad, ja pastāv vismaz viens no VDAR panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem vai, ja Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecībā uz konkrēto datu saņēmējvalsti.
 5. Vēlamies Jūs informēt, ja gadījumā Pārzinis paredzēs Jūsu sniegtos personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati ir vākti, Pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informēs Jūs par minēto citu nolūku un sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, ko paredz VDAR.
 6. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu personas dati tiek glabāti, kamēr starp NCH Baltics AIFP un Jums pastāv klienta attiecības, savukārt pēc klienta attiecību izbeigšanās personas dati tiek glabāti, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām. Papildus iepriekšminētajam, personas datu glabāšanas prasības izriet arī no ārējo normatīvo akto prasībām glabāt datus noteiktu laiku, piemēram, no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām. Attiecīgi Pārzinis šos datus glabās tik ilgi, kamēr pastāv šīs prasības.
 7. Vēlamies Jūs informēt, ja DOMUSS saņems Jūsu personas datus ne no Jums, bet no citām personām, tad Jums tiks sniegta informācija par to, no kāda avota Jūsu dati ir saņemti, un attiecīgā gadījumā – informācija par to, vai dati iegūti no publiski pieejamiem avotiem, kā arī cita informācija, kas izriet no VDAR prasībām.
 8. Pārzinis, veicot datu apstrādi, neizmanto automatizētas individuālu lēmumu pieņemšanas sistēmas vai metodes, tajā skaitā profilēšanu.
 9. Ja Jūs konstatējat, ka Jūsu personas dati, kas ir nodoti DOMUSS, tiek izmantoti tam neparedzētam nolūkam vai tiek pārkāpts šādu personas datu apstrādes pamats, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, papildu informācija – dvi.gov.lv

***

DOMUSS SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

Šīs vietnes uzturētājs un īpašnieks ir SIA “DOMUSS” (turpmāk – DOMUSS). Lietojot šo vietni Jūs akceptējat un piekrītat DOMUSS “Sīkdatņu  izmantošanas politika” (turpmāk – Sīkdatņu izmantošanas politika) izmantošanai.

Sīkdatņu izmantošanas politikā ir noteikti sīkdatņu lietošanas mērķi, kā arī sīkdatņu lietotāju tiesības izvēlēties, mainīt vai atteikties no sīkdatnēm atbilstoši paša lietotāja prasībām un vajadzībām.

Kas ir sīkdatne un kur tā glabājas?

Sīkdatne (HTTP cookie) ir neliela teksta daļa, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, piemēram: mobilajā tālrunī.

Kā darbojas DOMUSS sīkdatnes?

Kad DOMUSS tīmekļa vietnes lietotājs apmeklē vietni pirmo reizi, tad identifikācijas kods ar nosaukumu cookie(sīkdatne) tiek nosūtīts lietotāja pārlūkprogrammai. Kad šis lietotājs apmeklē DOMUSS vietni nākošo reizi, tad sīkdatņu tehnoloģija ļauj mums noteikt, ka šis lietotājs DOMUSS vietni ir jau iepriekš apmeklējis. Katrā turpmākajā vietnes apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Šādā veidā tiek atpazīti arī Jūsu vietnes lietošanas paradumi un vajadzības.

Kādas sīkdatnes DOMUSS lieto?

Tehniskās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu ātri  apmeklēt un pārlūkot vietni. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, bet tās nevāc un neapkopo lietotāju informāciju. Bez šīm sīkdatnēm vietne nevarētu pilnībā darboties. Tehniskās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā, kamēr tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi vai uz laiku, atkarībā no uzstādījumiem.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs izmanto vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek apstrādāta analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes neizmanto informāciju citiem mērķiem.

Trešo personu sīkdatnes

DOMUSS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Facebook, Instagram, u.c. sociālo tīklu vai meklētājserveru, it īpaši Google Analytics. Google Analytics,  rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Par trešo personu sīkdatņu palīdzību veikto informācijas apstrādi DOMUSS neatbild.

Kā DOMUSS izmanto sīkdatņu informāciju? 

 1. DOMUSS apkopo DOMUSS tīmekļa vietnes lietošanas statistikas datus, veic to analīzi;
 2. Sīkdatnes tiek izmantotas tam, lai DOMUSS zinātu, vai lietotājs DOMUSS tīmekļa vietni apmeklējis iepriekš;
 3. Balstoties uz to, kuras DOMUSS tīmekļa vietnes lapas lietotājs skatījies, cik ilgu laiku pavadījis tīmekļa vietnē, no kurienes ienācis tīmekļa vietnē, kur klikšķinājis tad, kad bijis tīmekļa vietnē, tiek piemērota atkārtotā mārketinga reklāma;
 4. Ļauj DOMUSS novērtēt reklāmas efektivitāti.

Atteikšanās no sīkdatņu lietošanas

DOMUSS vietnes lietotājs var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, attiecīgi izvēloties iestatījumus savā pārlūkprogrammā un izdzēšot Domuss sīkdatnes. Lūdzu pievērsiet uzmanību tam, ka izmaiņas pārlūkprogrammas drošības iestatījumos jāveic katrā pārlūkprogrammā atsevišķi.

Datu aizsardzība un personas dati

Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai garantētu Jūsu datu aizsardzību DOMUSS ir ieviesis elektroniskus, administratīvus un fiziskās drošības pasākumus, kurus turpina pilnveidot.

DOMUSS vēlas informēt, ja, apmeklējot DOMUSS vietni, Jūs neievadāt savus personas datus, tad DOMUSS nav iespējas Jūs identificēt un Jūsu statuss ir anonīms lietotājs.

Kā ar mums sazināties?

Par sīkdatņu izmantošanu DOMUSS interneta vietnē un personas datu apstrādi atbild SIA “DOMUSS” (reģistrācijas Nr. 40003312536), adrese: Rīga, Ķelnes iela 1, LV-1014, tālrunis: + 371 67228086; e-pasts: domuss@domuss.lv