Grid

Privātuma politika

Mēs, DOMUSS, apzināmies, ka, apmeklējot DOMUSS tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru, Jūs uzticat mums savus privātus datus.

Jūsu kā DOMUSS tīmekļa vietnes apmeklētāja un klienta privātuma nodrošināšana mums ir ļoti svarīga, tāpēc DOMUSS veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati, kas nodoti mūsu rīcībā, ir drošībā, tie ir aizsargāti un apstrādāti ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus.

Ievērojot minēto, vēlamies Jūs informēt, ka DOMUSS personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Domuss” (turpmāk – Pārzinis).

DOMUSS ir ASV investīciju fondu grupas NCH (turpmāk – Grupa) dibināta sabiedrība. Grupā ietilpst nekustamo īpašuma projektu attīstības sabiedrības, kura saskaņā ar noslēgto pārvaldības līgumu un uz ģenerālpilnvaras pamata pārvalda DOMUSS kā personas datu apstrādes koppārzinis.
Privātuma politikai pielikumā pievienots šo sabiedrību saraksts kā PIELIKUMS NR. 1. Saziņai ar visām Grupas sabiedrībām, lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:
tālrunis: +37167228086; +37167226220
e-pasts: domuss@domuss.lv

Privātuma politikas kontekstā tiek lietots termins – klients, kas ir persona, kura izrādījusi rakstisku vai mutisku interesi par DOMUSS vai Grupā esošo sabiedrību piedāvātajiem produktiem. Klienta statuss saglabājas līdz brīdim, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām vai arī klients ir atteicies no piedāvājuma saņemt jaunumus un speciālos piedāvājumus.

Personas datu apstrādes pārziņa kontaktinformācija:
SIA “Domuss”
Reģ. Nr. LV 40003312536
Adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010
tālrunis: +37167228086; +37167226220
e-pasts: domuss@domuss.lv

DOMUSS vēlas norādīt, ka Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir šāds:

 • līguma par nekustamā īpašuma iegādi, īri vai nomu, kur Jūs esat līgumslēdzējpuse, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Šādos gadījumos personas datu nodošana ir noteikta saskaņā ar līgumu un ir obligāts priekšnosacījums, lai to noslēgtu;
 • attiecību veidošana ar klientiem un šādu attiecība analīze mārketinga aktivitāšu kontekstā;
 • ar nekustamo īpašumu pārdošanu saistīto aktivitāšu nodrošināšana: līgumu slēgšana, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšana. DOMUSS ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot attiecīgos personas datus apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem, ja tas nepieciešams līguma izpildei. Nododot personu datus apakšuzņēmējiem, DOMUSS noslēdz atsevišķu līgumu, ar kuru tiek nodrošināts, ka apakšuzņēmēji ievēro Pārziņa norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • mārketinga aktivitāšu nodrošināšana: informēšana, saziņa, paziņojumu, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, nosūtīšana.

Akceptējot un piekrītot Privātuma politikai un piesakoties uz DOMUSS sabiedrības jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem, Jūs esat sniedzis piekrišanu tam, ka Jums drīkst nosūtīt komerciālus paziņojumus par DOMUSS un Grupā esošo sabiedrību jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem.

Ja Jūs vēlaties atsaukt šādu komerciālu paziņojumu par DOMUSS un Grupā ietilpstošo sabiedrības jaunumu un speciālo piedāvājumu saņemšanu, tad Jūs jebkurā brīdī, paziņojot, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, par to Pārzinim vai Grupā esošas sabiedrības pārzinim, koppārzinim varat no tiem atteikties. Jūsu lūgums tiks izpildīts pēc iespējas īsākā termiņā.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar šādiem noteikumiem:

 1. Pārzinis apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz personas datu apstrādi, tai skaitā Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības reguluun bez Jūsu piekrišanas neatklāj tos trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
 • ja ar tiesas lēmumu, valsts tiesībsargājošo iestāžu vai citas oficiālās institūcijas lēmumu tiek uzlikts par pienākumu šo informāciju atklāt;
 • ja Pārzinim vai personai, kas uztur tīmekļa vietni, ir nepieciešami personas dati, lai veiktu darbības, kas ir saistītas ar tīmekļa vietnes darbību un uzturēšanu. Šādā gadījumā DOMUSS nodrošinās, ka apakšuzņēmēji ievēros DOMUSS norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • citos gadījumos, ko paredz normatīvie akti un Privātuma politika.
 1. Ja Jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, kas ir DOMUSS rīcībā, tos labot, papildināt vai dzēst, Jums ir jāsazinās ar Pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, un mēs darīsim visu, lai Jūsu lūgumu izpildītu pēc iespējas īsākā termiņā.
 2. DOMUSS apņemas ievērot normatīvos aktus, kas regulē mūsu rīcībā esošo personas datu izmantošanu, kā arī mēs turpinām pārskatīt un pilnveidot mūsu politiku attiecībā uz personas datu apstrādi un to drošību.
 3. Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ja Jūsu personas dati tiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas, tad tikai ar nosacījumu, ka tiek nodrošinātasES Vispārīgo datu aizsardzības regulā noteiktās atbilstošās vai piemērotās garantijas.
 4. Vēlamies Jūs informēt, ja gadījumā Pārzinis paredzēs Jūsu sniegtos personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati ir vākti, Pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informēs Jūs par minēto citu nolūku un sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, ko paredz ES Vispārīgo datu aizsardzības regula.
 5. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu personas dati tiek glabāti, kamēr starp DOMUSS un Jums pastāv klienta attiecības, savukārt pēc klienta attiecību izbeigšanās personas dati tiek glabāti, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām. Papildu minētajiem noteikumiem personas datu glabāšanas prasības izriet no normatīvajos aktos noteiktās prasības tos glabāt noteiktu laiku. Attiecīgi Pārzinis šos datus glabā tik ilgi, kamēr pastāv šie nosacījumi.
 6. Vēlamies Jūs informēt, ja Domuss saņems Jūsu personas datus ne no Jums, bet no citām personām, tad Jums tiks sniegta informācija par to, no kāda avota Jūsu dati ir saņemti, un attiecīgā gadījumā – informācija par to, vai dati iegūti no publiski pieejamiem avotiem, kā arī cita informācija, kas izriet no ES Vispārīgo datu aizsardzības regulas prasībām.
 7. Ja Jūs konstatējat, ka Jūsu personas dati, kas ir nodoti DOMUSS, tiek izmantoti tam neparedzētam nolūkam vai tiek pārkāpts šādu personas datu apstrādes pamats, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, papildu informācija – www.dvi.gov.lv

***
DOMUSS SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

Šīs vietnes uzturētājs un īpašnieks ir SIA “DOMUSS” (turpmāk – DOMUSS). Lietojot šo vietni Jūs akceptējat un piekrītat DOMUSS “Sīkdatņu  izmantošanas politika”(turpmāk – Sīkdatņu izmantošanas politika) izmantošanai.

Sīkdatņu izmantošanas politikā ir noteikti sīkdatņu lietošanas mērķi, kā arī sīkdatņu lietotāju tiesības izvēlēties, mainīt vai atteikties no sīkdatnēm atbilstoši paša lietotāja prasībām un vajadzībām.

Kas ir sīkdatne un kur tā glabājas?
Sīkdatne (HTTP cookie) ir neliela teksta daļa, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, piemēram: mobilajā tālrunī.

Kā darbojas DOMUSS sīkdatnes?
Kad DOMUSS tīmekļa vietnes lietotājs apmeklē vietni pirmo reizi, tad identifikācijas kods ar nosaukumu cookie(sīkdatne) tiek nosūtīts lietotāja pārlūkprogrammai. Kad šis lietotājs apmeklē DOMUSS vietni nākošo reizi, tad sīkdatņu tehnoloģija ļauj mums noteikt, ka šis lietotājs DOMUSS vietni ir jau iepriekš apmeklējis. Katrā turpmākajā vietnes apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Šādā veidā tiek atpazīti arī Jūsu vietnes lietošanas paradumi un vajadzības.

Kādas sīkdatnes DOMUSS lieto?

Tehniskās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu ātri apmeklēt un pārlūkot vietni. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, bet tās nevāc un neapkopo lietotāju informāciju. Bez šīm sīkdatnēm vietne nevarētu pilnībā darboties. Tehniskās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā, kamēr tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi vai uz laiku, atkarībā no uzstādījumiem.

Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs izmanto vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek apstrādāta analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes neizmanto informāciju citiem mērķiem.

Trešo personu sīkdatnes
DOMUSS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Facebook, Instagram, u.c. sociālo tīklu vai meklētājserveru, it īpaši Google Analytics. Google Analytics,  rīku nodrošina Google Inc.(ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc.ir pievienojusies Eiropas Savienības-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus.

Par trešo personu sīkdatņu palīdzību veikto informācijas apstrādi DOMUSS neatbild.

Kā DOMUSS izmanto sīkdatņu informāciju? 

 1. DOMUSS apkopo DOMUSS tīmekļa vietnes lietošanas statistikas datus, veic to analīzi;
 2. Sīkdatnes tiek izmantotas tam, lai DOMUSS zinātu, vai lietotājs DOMUSS tīmekļa vietni apmeklējis iepriekš;
 3. Balstoties uz to, kuras DOMUSS tīmekļa vietneslapas lietotājs skatījies, cik ilgu laiku pavadījis tīmekļa vietnē, no kurienes ienācis tīmekļa vietnē, kur klikšķinājis tad, kad bijis tīmekļa vietnē, tiek piemērota atkārtotā mārketinga reklāma;
 4. Ļauj DOMUSS novērtēt reklāmas efektivitāti.

Atteikšanās no sīkdatņu lietošanas
DOMUSS vietnes lietotājs var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, attiecīgi izvēloties iestatījumus savā pārlūkprogrammā un izdzēšot Domuss sīkdatnes. Lūdzu pievērsiet uzmanību tam, ka izmaiņas pārlūkprogrammas drošības iestatījumos jāveic katrā pārlūkprogrammā atsevišķi.

Datu aizsardzība un personas dati
Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai garantētu Jūsu datu aizsardzību DOMUSS ir ieviesis elektroniskus, administratīvus un fiziskās drošības pasākumus, kurus turpina pilnveidot.
DOMUSS vēlas informēt, ja, apmeklējot DOMUSS vietni, Jūs neievadāt savus personas datus, tad DOMUSS nav iespējas Jūs identificēt un Jūsu statuss ir anonīms lietotājs.

Kā ar mums sazināties?
Par sīkdatņu izmantošanu DOMUSS interneta vietnē un personas datu apstrādi atbild SIA “DOMUSS” (reģistrācijas Nr. 40003312536), adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, tālrunis: + 371 67228086; +37167226220, e-pasts: domuss@domuss.lv